โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Adaaran Vadoo Prestige

รหัสสินค้า : โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Adaaran Vadoo Prestige

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเที่ยวบิน
 • น้ำหนักโหลดกระเป๋าท่านละ 20 กก.
 • สปีดโบ้ท (Speed Boat) รับ-ส่ง
 • ห้องพักหรูกลางน้ำ มีสระว่ายน้ำส่วนตัว
 • อาหารเช้า, กลางวัน ,เย็น แบบ A La Cart (All Inclusive)
 • เครื่องดื่มรวมถึงเครื่องดื่มแอกลฮอล์ไม่จำกัด (All inclusive)
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ชมให้อาหารปลาฉลามได้ทุกวัน
 • พิเศษ ! รับประทานอาหารญี่ปุ่น ณ ห้องอาหารญี่ปุ่น 1 มื้อ
 • พิเศษ! ซีฟู๊ดมื้อค่ำ 1 มื้อ
 • ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
 • ค่าประกันภัยการเดินทางจำนวน
ราคา


55,900.00 ฿

ราคารวม 55,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Overview Gallery

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • เรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • บริการอาหารญี่ปุ่น 1 มื้อ
 • บริการอาหารซีฟู้ด 1 มื้อ
 • ทริปล่องเรือพระอาทิตย์ตกดิน 1 ครั้งต่อท่าน/ต่อการเข้าพัก
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 - ชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง ตั๋วเครื่องบินจะคอนเฟิร์มทันทีภายในวันที่ชำระเงินจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account