โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Centara Ras Fushi

รหัสสินค้า : โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Centara Ras Fushi

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)
 • ค่าเรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
 • รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ
 • รวมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำกัด
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • อุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน


จำนวน
ราคา


45,900.00 ฿

ราคารวม 45,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Overview Gallery

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)
 • ค่าเรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
 • รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกมื้อ
 • รวมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำกัด
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • อุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 - ชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง ตั๋วเครื่องบินจะคอนเฟิร์มทันทีภายในวันที่ชำระเงินจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account