โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Heritance Aarah

รหัสสินค้า : โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Heritance Aarah

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน

• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน

• ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)

• ซีเพลนเข้ารีสอร์ท (SEA PLANE) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท

• ค่าอาหาร PREMIUM ALL INCLUSIVE MEAL PLAN

• รวมเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

• ฟรี 3 กิจกรรมโบ้ททริป

• บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นฟรี

• ฟรี สแกนผิวหน้า 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

• ฟรี มินิบาร์ในห้องพัก ( เติมวันละ 1 ครั้ง )

• บริการฟรี ไอศกรีม ที่ Candy cart

• ฟรี Wi Fi บริเวณส่วนกลางและห้องพัก

• ฟรี เครื่องเล่นทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (วินด์เซิร์ฟ, เรือแคนู )

• ฟรี คลาสเรียนทักษะการทำอาหารสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

• Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน


จำนวน
ราคา


63,900.00 ฿

ราคารวม 63,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Overview Gallery

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
• ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)
• ซีเพลนเข้ารีสอร์ท (SEA PLANE) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
• ค่าอาหาร PREMIUM ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
• รวมเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
• ฟรี 3 กิจกรรมโบ้ททริป
• บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นฟรี
• ฟรี สแกนผิวหน้า 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
• ฟรี มินิบาร์ในห้องพัก ( เติมวันละ 1 ครั้ง )
• บริการฟรี ไอศกรีม ที่ Candy cart
• ฟรี Wi Fi บริเวณส่วนกลางและห้องพัก
• ฟรี เครื่องเล่นทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (วินด์เซิร์ฟ, เรือแคนู )
• ฟรี คลาสเรียนทักษะการทำอาหารสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
• Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
• ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 - ชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง ตั๋วเครื่องบินจะคอนเฟิร์มทันทีภายในวันที่ชำระเงินจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account