โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Oblu Select At Sangali

รหัสสินค้า : โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Oblu Select At Sangali

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)
 • ค่าเรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • การบริการอาหารแบบ SERENITY PLAN (All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น+เครื่องดื่ม)
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล)
 • Mini Bar ในห้องพัก (Beer, Wine, Soft, Drink) เติมทุกวัน
 • กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ฟรีใช้อุปกรณ์ Kayak, Paddle Board, Pedalos)
 • ฟรีกิจกรรมจากทางรีสอร์ท 1 ครั้ง (Guide Snorkeling, Full Moon Cruise, Local Island)

(ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและสภาพอากาศ การเลือกกิจกรรมทางรีสอร์ทจะเป็นคนกำหนด)

(*Guide Snorkeling อนุญาตสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น)

 • ฟรีการใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี Wi Fi ในห้องพักและส่วนกลาง
 • ฟรีใช้บริการ Kids Club
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน


จำนวน
ราคา


49,900.00 ฿

ราคารวม 49,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Overview Gallery

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าที่พัก (ห้องพักกลางน้ำ)
 • ค่าเรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • การบริการอาหารแบบ SERENITY PLAN (All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น+เครื่องดื่ม)
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล)
 • Mini Bar ในห้องพัก (Beer, Wine, Soft, Drink) เติมทุกวัน
 • กิจกรรม Sunset Fishing 1ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ฟรีใช้อุปกรณ์ Kayak, Paddle Board, Pedalos)
 • ฟรีกิจกรรมจากทางรีสอร์ท 1 ครั้ง (Guide Snorkeling, Full Moon Cruise, Local Island)

-- ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและสภาพอากาศ การเลือกกิจกรรมทางรีสอร์ทจะเป็นคนกำหนด

*Guide Snorkeling อนุญาตสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น

 • ฟรีการใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี Wi Fi ในห้องพักและส่วนกลาง
 • ฟรีใช้บริการ Kids Club
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 - ชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง ตั๋วเครื่องบินจะคอนเฟิร์มทันทีภายในวันที่ชำระเงินจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account