โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Safari Island

รหัสสินค้า : โปรสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน Safari Island

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
 • อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเที่ยวบิน
 • น้ำหนักโหลดกระเป๋าท่านละ 20 กก.
 • เครื่องบินน้ำ (Seaplane) รับ-ส่ง
 • ห้องพักกลางน้ำ
 • อาหารเช้า, กลางวัน ,เย็น แบบบุฟเฟต์ (All Inclusive)
 • เครื่องดื่มรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่จำกัด (All inclusive)
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ชมให้อาหารปลาฉลามได้ทุกวัน
 • ทริปล่องเรือดำน้ำดูปะการัง
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง
จำนวน
ราคา


49,900.00 ฿

ราคารวม 49,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Overview Gallery

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • เครื่องบินน้ำเข้ารีสอร์ท (SEAPLANE) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • กิจกรรมล่องเรือดำน้ำดูปะการัง 1 ครั้งต่อท่าน/ต่อการเข้าพัก
 • บริการเช่ายืมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นฟรี
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 - ชำระเต็มจำนวน ณ วันที่ทำการจอง ตั๋วเครื่องบินจะคอนเฟิร์มทันทีภายในวันที่ชำระเงินจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account